Hướng dẫn đăng ký học miễn phí


Bước 1: Đăng ký tài khoản học online để được set vào khóa học
tại Hochoa.vn. Xem video hướng dẫn!

Vào đăng ký tài khoản

Bước 2: Gửi thông tin đăng ký học bằng cách điền vào bản đăng ký dưới.

Các khóa học bạn nhận khi đăng ký


SUPER-1 Hóa 12

Thầy Lê Phạm Thành

Học tốt Hóa 11

Thầy Lê Phạm Thành

Học tốt Hóa 10

Thầy Lê Phạm Thành

Học tốt Hóa 9

Thầy Lê Phạm Thành